Условия на предложението

Условия за участие в играта „Бъди специален гост на Formula 1 или Formula E”

Условия на предложението Условия за участие в играта „Бъди специален гост на Formula 1 или Formula E”

Включвайки се в играта, потребителят приема следните правила за участие:

1. Организатори Играта се организира от компанията DHL International GmbH, адрес: „Шарл дьо Гол щрасе” № 20, 53113 Бон, Германия, по-долу тук наричана „DHL”.

2. Критерии за избираемост

В играта могат да участват само физически лица, които към датата на подаване на своята заявка за участие, са навършили 18 години. Служители на Групата Deutsche Post DHL или всякакви свързани с нея дружества, както и всички лица, ангажирани със създаването и реализацията на играта, нямат право на участие. Лица, членуващи в т.н. „клубове за участие в игри” и ползващи платени уеб-сайтове за автоматично въвеждане на данните им в произволни игри, също нямат право да участват.

3. Период и Начин на участие

Играта „Бъди специален гост на Formula 1 или Formula E” се провежда в периода от 01 януари до 30 юни 2016 г. включително. За да се включат, участниците трябва да открият или подновят своя съществуващ клиентски код в „Ди Ейч Ел Експрес България” ЕООД, ЕИК 121333475, и да изпратят поне една международна пратка през шестте месеца на играта. Наградата, която един от участниците ще спечели в края на играта, е посещение за двама на най-близкия „Гран при” старт от Formula 1 или Formula E. Печелившият ще бъде определен чрез томбола, която ще се проведе в Бон, Германия, до две седмици след края на играта. В тегленето ще бъдат включени участници от останалите страни, в които DHL провежда играта на същия принцип и при същите условия. Печелившият ще бъде информиран по и-мейл до две седмици след изтеглянето му като такъв. Ако той не отговори с обратен и-мейл на изпратеното от организатора съобщение, той губи спечелената награда без право на компенсация или замяна. Задължение на участниците е да предоставят свои точни данни за контакт. Организаторът не носят отговорност спрямо печеливш участник, предоставил неточни данни като например невалиден телефон за контакт или некореспондиращ, непълен или неточен и-мейл.

4. Защита на личните данни

Участниците декларират, че са съгласни DHL да записва личните им данни, необходими за организирането и провеждането на играта, и спечелването на наградата, както и да ги съхранява до нейното приключване. Тези лични данни ще се използват единствено за целите на организирането и провеждането на играта, както и връчването на наградата. Те няма да се предоставят на каквито и да било трети лица. Участникът също така се съгласява името му да бъде публикувано на официалните уебстраници на DHL, в случай че спечели голямата награда. Всеки участник има право да знае как ще се използват личните му данни. DHL ще предоставя пълна информация за статута на данните на съответното лице, напълно безплатно и във всеки един момент. Нещо повече, всеки участник има право да оттегли даденото съгласие DHL да използва или съхранява неговите лични данни, без да посочва причини за това свое решение. При оттегляне на съгласието данните ще бъдат незабавно заличени. Оттеглянето на съгласието и последващото заличаване на личните данни ще се потвърждава по и-мейл при поискване от съответната страна. Когато съгласието бъде оттеглено преди началото на играта, всякакво по-нататъшно участие в нея става недопустимо.

5. Прекратяване преди срока на играта

Играта може да бъде прекратена по-рано при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организатора, по независещи причини, не може да продължа настоящата игра или по едностранно решение на Организатора. Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, в резултат от такова прекратяване. Организаторът ще оповести публично прекратяването на играта www.dhl.bg.

6. Разни

При доказана основателна причина като напр. нарушение на правилата на играта, опит за манипулация и др., DHL има право да изключи отделни лица от участие в играта, запазвайки си правото да предприеме и законови действия. В случай на такива ситуации, след като наградата е била присъдена на победител, той трябва да върне наградата, както и разходите във връзка с това, направени от Организатора. Наградите не подлежат на прехвърляне и не могат да се подменят с други награди или с паричната им равностойност. В случай на евентуални спорове между организатора и участниците, те ще се разрешават по взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд, съобразно приложимото българско законодателство. Организаторите си запазват правото да допълват или променят настоящите условия за участие, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване.